Arkivbildare (Övriga) - Bergska donationen; 1913-1984 | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Förvaltas genom ekonomienheten.

Donationsbrev och stiftelseurkund är daterade till den 6 november 1913. Grosshandlaren Nils Berg med fru Hanna Berg överlämnar sin egendom Marholmen vid Stockholms skärgård åt Sveriges arbetare.

Ändamålet är att använda egendomen till vilohem för arbetarkvinnor och arbetarhustrur. Två vilohem ingår och senare byggs ett semesterhem för arbetare. Anläggningen är öppen sommartid och består av Marholmens vilohem för kvinnor, semesterhemmet för män och semesterhemmet för kvinnor, Skogsstugan. Vistelsen är från början kostnadsfri, ända till 1946 tar man inga avgifter för vistelsen på vilohemmet.

1967-09-01 köper LO fastigheten Solö 1 (5) Marholmen. Enligt Kungl. Maj:ts resolution 1967-04-21 ska 90% av avkastningen på stiftelsens kapital utdelas som bidrag till behövande enligt donatorns intentioner. Semesterhemsverksamhet i begränsad omfattning.

1985-01-01 sammanslås stiftelsen Bergska donationen och A och JA Johanssons Minnesfond till en ny stiftelse kallad N och H Bergs samt A och AJ Johanssons Minnesfond. (Enligt Kammarkollegiets beslut om permutation från 1981-01-08.) Enligt landssekretariatet beslut 1985-05-20 ska avkastningen från stiftelsen användas för deltagande i kombinerad semester/motionsverksamhet. Kurserna riktar sig i första hand till LOs kvinnliga medlemmar på anläggningarna Riva del Sol och LA Serra i Italien.

Tillhör arkiv

Bergska donationen

Kod (Code)

72

Organisationsnivå (TypeOfEntity)

1. Riks

Tid (Dates)

1913-1984

Källa (Source)

LOs verksamhetsberättelser

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997